Kosteudenhallintasuunnitelman noudattamisen valvonta (HUOM! Ei sisällä kosteusasetuksen tietoja)

Kuva: Telinekataja Oy.

HUOM! Sivu ei sisällä kosteusasetuksen tietoja. Sivun tietoa on sovellettava 2019 voimaantulleen kosteusasetuksen mukaiseen tilanteeseen.

Kaikkien vastuu

Kosteudenhallinnan yhtenä periaatteena on, että jokainen rakennustyömaalla työskentelevä henkilö on velvollinen huolehtimaan ja tiedostamaan omat vastuunsa, jotka oleellisesti liittyvät kosteudenhallintaan. Havaitsemistaan kosteusriskeistä tai vaurioista tulee ilmoittaa välittömästi työnjohdolle tai lähimmälle esimiehelleen. Kosteusteknisiin asioihin liittyen on periaatteessa samanlainen ilmoitusvelvollisuus kuin työturvallisuushavainnoissakin.

Kosteudenhallinnasta vastaavan nimeäminen

Työmaalle tulisikin nimetä henkilö, joka vastaa kosteudenhallinnasta. Tällöin vastuu kosteudenhallinnasta kokonaisuutena olisi selkeästi määritelty.

Kosteudenhallintavastaavan henkilön lisäksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelman liitteestä, vastuunjakotaulukosta, tulee löytyä eri kosteudenhallinnan osa-alueista vastaavat henkilöt ja heidän kuittauksena siitä, että he ovat ymmärtäneet vastuunsa ja tutustuneet kosteudenhallintaan liittyviin asiakirjoihin, ohjeisiin ja suunnitelmiin. Vastuunjakotaulukosta tulisi löytyä työmaan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tietojen lisäksi suunnittelijoiden, lvi-urakoitsijan, runkourakoitsijan ja muiden kosteudenhallintaan oleellisesti liittyvien urakoitsijoiden ja henkilöiden tiedot ja kuittaukset.

Kosteudenhallinnasta vastaavan henkilöt tehtävät kosteudenhallinnassa:

  • työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyttäminen tilaajalla
  • sopimusten ja suunnitelmanmukaisuuden sekä työmenetelmien valvominen
  • kosteusteknisen toteutuksen laadun valvominen 
  • rakenteiden kuivumisaika-arvioiden ja -aikataulun noudattamisen seuranta ja valvominen
  • osallistuminen kosteusteknisesti riskialttiiden työvaiheiden aloituspalavereihin
  • malliasennusten tarkastaminen
  • kosteusmittausten valvonta ja kosteusmittausraporttien tarkastaminen
  • katselmuksiin osallistuminen ja tarpeen vaatiessa katselmustarpeiden ilmoittaminen osapuolille
  • hankkeen työmaa-aikainen dokumentointi ja valokuvaus.

Valvontasuunnitelma

Tilaajan valvojan tehtävänä on yksityiskohtaisen valvontasuunnitelman laatiminen. Valvontasuunnitelman tulee sisältää tarkastusmenettelyt tilaajan vaatimalle työmaa-aikaiselle kosteudenhallinnalle. Valvontasuunnitelmaan tulee sisältyä myös kosteusteknisen laadunvarmistuksen tarkistuslista. Valvonnan tehtävänä on myös hankkeen päätoteuttajan, joka on useimmiten pääurakoitsija hankkeessa, laatiman työmaan kokonaisuutta koskevan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja kommentointi.

Tilaajan valvojan on valvottava rakennusaikaisen kosteudenhallinnan toteutumista suunnitellulla tavalla ja reagoitava nopeasti, jos poikkeamia ilmenee. Poikkeamat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet tulee kirjata rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Koska laiminlyödystä kosteudenhallinnasta saattaa aiheutua tuleville rakennuksen käyttäjille terveydellistä haittaa, on vähäistä suuremmasta poikkeamasta ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle viipymättä, jotta rakennusvalvontaviranomainen voi varmistua, että terveydellisen haitan estämiseksi tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet käynnistetään viipymättä. Vähäistä suurempana poikkeamana on pidettävä esimerkiksi sitä, kun sellaiset rakennustuotteet tai rakenteet kastuvat, joiden ei ole kosteudenhallintasuunnitelmassa sallittu kastuvan.

Dokumentointi

Kaikista kosteudenhallintaan liittyvistä mittauksista, havainnoista, mahdollisista vesivahingoista sekä poikkeustapauksista laaditaan asianmukaiset ja tarvittavat pöytäkirjat, jotka dokumentoidaan rakennuksen tulevaa käyttöä varten. Poikkeamat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet tulee kirjata rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakennustyönaikaisen kosteudenhallinnan suunnitelmien toteutumista ja terveellisyyden kannalta vaadittujen tavoitteiden saavuttamista ja todentamista rakennusluvassa määrättyjen rakennustyönaikaisten katselmusten yhteydessä tai erillisten, vain kosteudenhallintaan liittyvien työmaakäyntien yhteydessä.

Kuva: Telinekataja Oy.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä