Riskien kartoitus

Kosteusriskien tunnistaminen

Riskien tunnistusmenetelmät (tarkistuslistat, POA, riskimatriisi jne) ovat apuvälineitä, jotka tukevat kokemusta sekä inhimillistä päättelyä. Kaikkia menetelmiä tulee kuitenkin hyödyntää kosteusriskien arvioinnissa. Rakennustyömaan kosteusriskit voidaan kartoittaa mm. tarkastamalla kohteen rakennedetaljeja. Tärkeää on myös tunnistaa kosteusriskiherkät rakenteet.

Kun kosteusriskit on tunnistettu, on tärkeää kartoittaa kosteusriskien syyt ja seuraukset. Eri syihin voidaan kosteusriskin seurauksiin varautua sopivilla toimilla. Tunnetuille kosteusriskeille voidaan määrittää niiden toteutumisesta aiheutuvat seuraukset. Kun seuraukset tiedetään, pystytään määrittelemään miten vaikuttavasta kosteusriskistä on kysymys.

Kaikkien kosteusriskien toteutumista ei pystytä ennaltaehkäisemään. Käytännössä vakavat kosteusriskit pyritään torjumaan ja pienempien kosteusriskien mahdollisiin seurauksiin varautumaan.

Kosteusriskien arviointi

Tunnistetuille kosteusriskeille arvioidaan toteutumisen seuraukset sekä todennäköisyys. Kosteusriski pienenee parantamalla olosuhteita tai käyttämällä paremmin kosteutta kestäviä materiaaleja.

Kosteusriskien torjunta ja riskeihin varautuminen

Kaikkia kosteusriskejä ei voida poistaa, mutta niiden toteutumistodennäköisyyttä ja vaikutuksia voidaan pienentää. Toimenpiteet kohdistetaan niihin rakennusosiin ja rakenteisiin, joiden vaurioitumisriski on suurin. Riskin todennäköisyyttä toteutua voidaan pienentää esimerkiksi koulutuksen ja tiedotuksen avulla tai hankkeen osapuolten yhteisellä aivoriihellä.

Kosteusriskeihin varautumisen jälkeen mikään huonosti kosteutta kestävä rakenneosa tai materiaali ei tule altistumaan kosteudelle.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä